PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA 145 W KRAKOWIE

Data dodania: 2020-05-13

CZAS OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY:  OD 18.05.2020 R.  DO ODWOŁANIA


INFORMACJE WSTĘPNE:

Opracowana procedura opiera się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego  i jej założenia zostały dostosowane do warunków panujących w budynkach (ul. Poronińska 7, ul. Judyma 8) Samorządowego Przedszkola 145.

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia pracowników, dzieci, ich rodziców/prawnych opiekunów oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w przedszkolu. Procedury określają również obowiązki i zadania nauczycieli oraz personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 3. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02.03.2020r ( Dz. U.2020 poz. 374)
 4. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE OD 18 MAJA 2020 r DO ODWOŁANIA

 1. W okresie od 18 maja 2020 r. do odwołania przedszkole pracuje w godzinach  7.00 do 16.00
 2. Rodzice, zgłaszający chęć korzystania przez dziecko z przedszkola w tym czasie zobowiązani są wypełnić WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI KORZYSTANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA w czasie epidemii COVID-19
 3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. W sali zabaw nie może przebywać więcej niż 25 dzieci (minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na jedno dziecko).
 5. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciel i personel obsługowy.
 6. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z ustalonymi w grafiku godzinami.
 7. Nie będzie możliwości wychodzenia poza teren przedszkola. tj. spacery, wycieczki, wystawy, kino itp.
 8. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony lub dezynfekowany; jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządza wyłączenie z użytku placu zabaw.
 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola.
 10. Pomieszczenia przedszkola będą utrzymywane w czystości z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta; dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
 11. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki, zdezynfekowane dłonie.
 12. Personel przedszkola powinien zachować dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 

PRZYJMOWANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole, / ze względu na małą szatnie -dzwoni dzwonkiem, a woźna otwiera drzwi, odbiera dziecko, mierzy temperaturę, rodzic w tym czasie czeka przy drzwiach  w przedsionku i odchodzi dopiero w momencie prawidłowego wskazania temperatury / skąd po zmierzeniu temperatury przez pracownika przedszkola, dziecko pod opieką pracownika przedszkola idzie do szatni, gdzie jest rozbierane , potem myje ręce i w dalszej kolejności jest odprowadzone do sali zabaw.
 2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola. W obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie może pozostać w przedszkolu.
 3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci.
 5. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych: katar, kaszel, gorączka dziecko zostanie umieszczone w izolatorium, a rodzic zostanie poinformowany o niezwłocznym odebraniu dziecka z placówki.

 

PRACA OPIEKUŃCZA, WYCHOWAWCZA I DYDAKTYCZNA W PRZEDSZKOLU

 1. W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tą samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.
 2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej sali.
 3. W momencie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach, dziecko zostaje przypisane do danej grupy. Nie ma możliwości rotacji dzieci w grupach.
 4. Nauczyciele przede wszystkim będą pełnić funkcje opiekuńcze, istnieje możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.
 5. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko zabawki, przedmioty i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować lub uprać.
 6. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu i konieczność ich stosowania m.in.:
  a) częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;
  b) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.
 7. Nauczyciele przestrzegają ustalonego harmonogramu korzystania poszczególnych grup z ogrodu przedszkolnego i innych pomieszczeń w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 8. Nauczyciele wspólnie z woźną oddziałową ustalą godziny wietrzenia sal oraz wyjścia do ogrodu w miarę możliwości.
 9. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci w sali.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 11. Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.
 12. Rodzice zobowiązani są do przeprowadzania dzieci w codziennie  czystym  lub wypranym  ubraniu
 13. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne stosowanie dystansu społecznego.
 14. Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.
 15. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty e-mail.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI

 1. W przypadku zauważenia objawów:
  1) gorączka powyżej 37 oC;
  2) kaszel;
  3) duszności
  nauczyciel mający pod opieką dziecko zawiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.
 2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
 3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Organ prowadzący Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym, Małopolskim Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personel powyżej 60. roku życia lub z istotnych problemów zdrowotnych.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych( do tzw. Izolatki dla personelu).
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 8. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Organ prowadzący Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z ŻYWIENIA

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie Przedszkola.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny, zasady szczegółowego organizowania żywienia określa odrębna procedura.
 3. Pracownicy kuchni są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur higieny produkcji żywienia w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
 4. Pracownicy kuchni nie mają możliwości kontaktowania się z innymi pracownikami, korzystają z odrębnego wejścia, szatni, toalety i ściśle przestrzegają zasad przebywania pracowników na terenie przedszkola.
 5. Dzieci pozostające w przedszkolu spożywają posiłki w sali zabaw, w której przebywają przez cały dzień, przed przystąpieniem do posiłku dokładnie myją ręce zgodnie z zaleceniami GIS.
 6. Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi środkami dezynfekującymi zgodnie z procedurą dezynfekcji.
 7. Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się personel obsługowy, naczynia i posiłki dostarczane są do drzwi sali przez wyznaczonego pracownika obsługi.
 8. Przy stołach dzieci rozmieszczane będą w możliwie minimalnej ilości z zachowaniem bezpiecznej odległości.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 145

Jolanta Pawlik

Script logo